Naar inhoud

De Internationale Prijs voor Grafische kunsten René Carcan richt zich tot etsers en leerling-etsers, uit alle landen en van alle leeftijden.

Hij werd in 2014 door de vzw Espace René Carcan opgericht, en heeft een dubbel doel: enerzijds, een gemis opvullen en België begiftigen met een internationale gravurewedstrijd ; anderzijds de wens van etser René Carcan (1925-1993) vervullen, met name de gravure herwaarderen die al te dikwijls wordt beschouwd als het arme broertje van de plastische kunsten.

Deze Prijs wordt om de twee jaar toegekend. 

Deel 1 : de kalender

 • 01/03/2021: Opening van de inschrijvingen
 • 30/09/2021: Uiterste datum voor het indienen van de inschrijvingen
 • 13/10/2021: Beraadslaging door de selectiejury
 • 20/10/2021: De geselecteerde kunstenaars worden op de hoogte gebracht
 • 01/11/2021: Opening van de openbare stemming
 • 11/12/2021: Beraadslaging door de Internationale jury
 • 01/01/2022: Sluiting van de openbare stemming
 • 05/02/2022: Uitreikingsceremonie
 • van 06/02/2022 to 01/03/2022: Tentoonstelling in Brussel (Bibliotheca Wittockiana)

De inschrijvingsprocedure in het kort

 • De kandidaten schrijven zich uitsluitend in via de site http://renecarcan.org
 • Na het lezen van het Reglement, worden ze uitgenodigd om een account aan te maken.
 • Elke kandidaat beschikt dan over een persoonlijke pagina, die hij/zij naar believen kan beheren.
 • Op deze pagina kan de kandidaat 4 werken opladen via de knop ‘Een werk toevoegen’. Deze gravures moeten tijdens de laatste 3 jaar zijn gemaakt. De toegestane technieken zijn: ets, steendruk, linogravure, houtgravure, zeefdruk en monotype.
 • Deelname wordt alleen in aanmerking genomen vanaf het moment dat de kandidaat zijn/haar registratie valideert door het statuut  ‘Finaal’ aan te vinken vóór de sluitingsdatum voor inzendingen.
 • De wedstrijd telt 2 rondes. De Jury voert een eerste selectie door op basis van de prenten in digitaal formaat. De finale beraadslagingen gebeuren op basis van de 4 prenten die door de geselecteerde kandidaten per post worden opgestuurd.
 • De inschrijvingen worden op 30/09/2021 afgesloten.

Deel 2 : de kandidaten en hun werken

De kandidaten schrijven zich uitsluitend in via de site http://renecarcan.org

Om geldig te zijn, moeten de kandidaturen ingediend worden voor 30/09/2021 en beantwoorden aan alle vereisten vermeld op de website en in dit Reglement. De kandidaten moeten een inschrijfgeld van € 45 betalen. Dit bedrag moet aan het einde van het registratiedossier worden betaald en zal deelname valideren.

De kandidaten dienen minimum 4 gravures in op digitaal formaat.

De toegelaten gravuretechnieken zijn: ets, steendruk, linogravure, houtgravure, zeefdruk en monotype.
De werken moeten de laatste 3 jaar gemaakt zijn. De kandidaten vermelden op het inschrijvingsformulier of hun werken te koop mogen worden aangeboden in het geval ze geselecteerd worden, en voor welke prijs. De kandidaten die na een eerste schifting worden geselecteerd, sturen de organisatoren, via de post, de 4 gravures die ze online hebben ingediend.

Het maximale formaat van de werken is het Jésus- of Grand-Raisin-formaat (56/76cm). Ze worden opgestuurd zonder omlijsting, glas of passe-partout, in een buis of een folder van stevig en herbruikbaar materiaal. Deze buizen of folders dragen aan de buitenkant geen prijsvermelding en worden voorzien van de speciale etiket die via de website te downloaden is. Het risico voor het verzenden van de gravures is voor de verzenders. De organisatoren van de wedstrijd zijn verantwoordelijk voor de gravures zodra ze zijn toegekomen. Espace René Carcan vzw kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor schade die door de gravures is geleden tijdens het zenden en terugzenden ervan. Het staat de kandidaten vrij een particuliere verzekering af te sluiten bij een verzekeringsmaatschappij naar keuze.

De gravures die na de uiterste datum van 25/11/2021 aankomen, komen niet meer in aanmerking. Alleen kandidaturen en inzendingen die voldoen aan de bovenstaande criteria worden aanvaard.

De kandidaten staan de reproductierechten van hun werken af voor de catalogus van de tentoonstelling en voor publicitaire doeleinden.
 

Deel 3 : de jury en de procedure

3.1. SAMENSTELLING VAN DE JURY

De vzw Espace René Carcan wijst de leden van de jury aan, inclusief de Voorzitter. Hun aantal is niet beperkt. Ze worden gekozen op basis van hun ervaring en kennis op kunstgebied en vooral inzake gravure. De rol van de Jury is een selectie door te voeren bij de kandidaten, de winnaars aan te wijzen en de prijzen toe te kennen. De Jury beslist autonoom en zijn beslissingen zijn onherroepelijk.

3.2. PROCEDURES

Een eerste selectie wordt gemaakt door een Jury bestaande uit leden van de vzw Espace René Carcan, waarna maximum 25 kandidaten overblijven.
De werken van deze kandidaten worden aan de internationale Jury voorgelegd ter toekenning van de Internationale Grote Prijs en de vermeldingen. Het werk dat toegekend wordt in het kader van de Grand Prix International de Gravure René Carcan blijft eigendom van de vzw Espace René Carcan. Deze werken worden ook ter stemming voorgelegd aan de internetgebruikers. De kunstenaar die op de einddatum het meeste stemmen heeft behaald, krijgt de Publieksprijs. 

De winnaars worden persoonlijk per e-mail op de hoogte gebracht. 

De organisatoren verbinden zich ertoe de gravures die geen koper vinden terug te geven aan de deelnemers. Op een verkoop krijgt de vzw Espace René Carcan een commissie van 30%. Wat verschuldigd is aan de kunstenaars wordt uitsluitend via een bankoverschrijving betaald. De geselecteerde kandidaten hebben de zekerheid dat ze kunnen deelnemen aan de tentoonstelling van de Internationale Prijs voor Grafische kunsten René Carcan. De organisatoren plannen de publicatie van een catalogus, waarvan elke kandidaat die geselecteerd wordt voor de tentoonstelling, een exemplaar krijgt.

Deel 4 : de prijzen, onderscheidingen en beloningen

Verschillende prijzen, onderscheidingen en beloningen – al dan niet geldelijk – worden toegekend in het kader van de Internationale Prijs voor Grafische kunsten René Carcan: 

 • Internationale Grote Prijs René Carcan: 5.000 €
 • Eerste vermelding: 3.000 €
 • Tweede vermelding: 2.000 €
 • Publieksprijs René Carcan: ereprijs, zonder geldelijke beloning

Met uitzondering van de Publieksprijs worden de prijzen toegekend naar goeddunken van de Jury, die ook kan beslissen er geen enkele toe te kennen.